WCAG 2.0

Deklaracja dostępności ILO

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

• Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
• Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
• Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-31
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kubera.
• E-mail: kontakt@lzk.pl
• Telefon: 54 232 29 55

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
• żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
• Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej
ul. Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek
lub
Urzędu Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
E-mail: kontakt@lzk.pl
Telefon: 54 232 29 55
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku zlokalizowane jest przy:

– ul. Mickiewicza 6 (budynek główny, budynek dawnej oficyny i sala gimnastyczna I),
– ul. Wojska Polskiego 27 (sala gimnastyczna II).

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek szkoły zlokalizowany jest blisko centrum miasta. Składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: budynku głównego, dawnej oficyny i sali gimnastycznej I oraz umiejscowionej w jej bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej II. Do budynku głównego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi drewniane, za którymi znajduje się siedem stopni schodów bez pochylni. Za schodami znajdują się drewniane drzwi wahadłowe prowadzące na hol główny. Na przeciwko wejścia, po drugiej stronie holu, umiejscowiona jest dyżurka woźnych szkoły. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem na teren szkoły.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i pomieszczeń.

Z holu głównego na parterze można się dostać do wszystkich, niezbędnych dla uczniów i interesantów pomieszczeń. Na parterze po prawej stronie znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora. Budynek główny posiada sale lekcyjne na trzech kondygnacjach (parter i dwa piętra), bibliotekę i pokój nauczycielski na pierwszym piętrze, aulę na drugim piętrze. Na wszystkie piętra prowadzą szerokie, drewniane schody bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Do piwnicy, gdzie znajdują się szatnie dla uczniów, sklepik szkolny i druga dyżurka woźnych prowadzą wąskie schody również bez podjazdów, wyłożone płytkami. We wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, bibliotece, auli i łazienkach zamontowano drzwi wejściowe o szerokości min. 100 cm bez progów. Budynek główny połączony jest łącznikiem z budynkiem dawnej oficyny, gdzie znajdują się dwie sale lekcyjne i łazienki, a do którego prowadzi sześć stopni bez podjazdu. Obiekt sportowy, w którym znajduje się sala gimnastyczna I połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem. Z powodu różnicy poziomów w łączniku tym znajdują się schody z siedmioma stopniami bez podjazdu. Obiekt sportowy z salą gimnastyczną II, posiada oddzielne wejście od strony boiska z drzwiami o szerokości 100 cm bez żadnych stopni. Wszystkie pomieszczenia dla uczniów w tym obiekcie są na tym samym poziomie bez progów.

3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform.

W żadnym z budynków szkoły nie ma dźwigu osobowego, łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji głosowych i jakiegokolwiek oznakowania dla osób niedowidzących lub niewidomych. Szkoła posiada na wyposażeniu schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępu do tłumacza migowego

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy wjeździe do szkoły od ulicy Wojska Polskiego, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności LZK (PDF)