WCAG 2.0

Historia Szkoły

Na początku 1900 roku Komitet Obywatelski, któremu przewodniczył Ludwik Bauer wystąpił do Ministerstwa Finansów o utworzenie szkoły handlowej. 27 kwietnia 1900 roku Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na utworzenie Włocławskiej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej. Założycielami szkoły było 104 mieszkańców miasta. Do szkoły przyjmowani byli uczniowie w wieku od 8 do 11 lat, którzy po rocznym kursie stawali się uczniami klasy pierwszej. Szkoła otrzymała uprawnienia przysługujące szkole państwowej, które zezwalały jej absolwentom na wstępowanie do wyższych szkół w Rosji bez składania egzaminów wstępnych oraz ulgi w odbywaniu służby wojskowej.

Włocławska Szkoła Handlowa była szkołą prywatną utrzymującą się z opłat wpłacanych przez uczniów. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 4 listopada 1900 roku. Szkoła nie posiadała własnego budynku, dlatego też pierwsze zajęcia odbywały się w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Łęgskiej. Do administrowania szkołą powołano Radę Opiekuńczą, która w krótkim czasie zgromadziła niezbędne fundusze do postawienia budynku szkolnego. W 1901 roku Rada Opiekuńcza nabyła plac na ówczesnym przedmieściu Włocławka przy ulicy Gęsiej. Budowę rozpoczęto w lipcu 1901 roku, a zakończono w sierpniu 1902. Autorem projektu według, którego wybudowano gmach szkolny był inżynier Antoni Olszakowski. Oddany do użytku w 1902 roku gmach szkolny, do dziś stanowi siedzibę naszej szkoły, z której wyszło kilkadziesiąt pokoleń włocławskiej młodzieży.

Żywot Włocławskiej Szkoły Handlowej w jej rosyjskim modelu okazał się krótki. Kres jej działaniom położyła rewolucja 1905 roku, a zwłaszcza strajk młodzieży szkolnej, domagającej się prowadzenia nauczania w języku polskim. Wraz z uzyskaniem przez szkołę zgody na wprowadzenie języka polskiego utracono prawa szkoły państwowej. W 1907 roku szkołę opuścili pierwsi maturzyści, którzy otrzymali świadectwa w języku polskim. W 1911 roku ówczesny dyrektor Włocławskiej Szkoły Handlowej uzyskał zgodę rządów Austrii i Szwajcarii, aby absolwenci szkoły byli przyjmowani na studia wyższe bez egzaminów. Wybuch pierwszej wojny światowej i zajęcie Włocławka przez wojska niemieckie nie zakłóciły w większym stopniu działalności szkoły. Rada Opiekuńcza wystąpiła do niemieckich władz okupacyjnych o przekształcenie szkoły w ośmioklasowe Gimnazjum Realne.

Rok szkolny 1916/17 rozpoczęto pod szyldem Gimnazjum Realnego. W 1919 roku Rada Opiekuńcza wystąpiła do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o upaństwowienie Gimnazjum. W 1919 szkole nadano nazwę Gimnazjum Państwowe we Włocławku. Trzy lata później szkoła otrzymała kolejną nazwę Państwowe Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Do września 1939 roku szkoła przeszła kolejną reorganizację. Wprowadzono czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum. W 1932 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej.

Kalendarium
27 kwietnia 1900 roku
Zgoda Ministerstwa Finansów na utworzenie Włocławskiej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej.
wrzesień 1900 roku
Rozpoczęcie zajęć szkolnych w budynku przy ulicy Łęgskiej.
lata 1901-1902
Budowa obecnego gmachu szkolnego przy ulicy Adama Mickiewicza.
7 lutego 1905 roku
Rozpoczęcie strajku szkolnego.
wrzesień 1905 roku
Zgoda władz carskich na nauczanie w języku polskim, szkoła traci uprawnienia szkoły państwowej.
rok 1907
Włocławską Siedmioklasową Szkołę Handlową opuszczają pierwsi maturzyści.
lata 1916/1917
Przekształcenie Włocławskiej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej w ośmioklasowe Gimanzjum Realne.
1 sierpnia 1919 roku
Upaństwowienie Gimnazjum i nadanie nowej nazwy Gimnazjum Państwowe we Włocławku.
sierpień 1920 roku
Udział nauczycieli i uczniów w obronie Włocławka. Budynek szkoły zajęty na szpital.
4 grudnia 1922 roku
Szkoła otrzymuje nazwę Państwowe Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
rok 1926
Wychowankowie szkoły powołują Koło Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej – dawniej Włocławskiej Szkoły Handlowej i Gimnazjum Realnego we Włocławku.
16-18 sierpnia 1927 roku
I Zjazd Wychowanków Szkoły, odsłonięcie w holu szkoły tablicy upamiętniającej wychowanków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921 1931 Wydanie przez Koło Wychowanków publikacji pod redakcją Romana ¦ciślaka Księgi Pamiątkowej Koła Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej.
lata 1932/1933
Przekształcenie szkoły w Państwowe Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku – wprowadzenie dwustopniowego podziału na czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum.
rok 1931
Szkołę opuszczają ostatni absolwenci ośmioklasowego Gimnazjum Realnego.
27-28 czerwca 1939 roku
II Zjazd Wychowanków Szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Przemysławowi Barthlowi de Weydenthalowi – legioniście i wychowankowi szkoły, który poległ w 1919 roku.
lata 1939/1945
Udział nauczycieli i uczniów w walkach z hitlerowskim najeźdźcą.
16 marca 1945 roku
Utworzenie średniej szkoły męskiej – I Państwowego Liceum i Gimnazjum imienia Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
22 kwietnia 1945 roku
Rozpoczęcie nauki.
20 lipca 1945 roku
Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Koło Rodzicielskie.
czerwiec 1946 roku
Strajk uczniów szkoły w obronie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
lata 1948/1949
Wprowadzenie jedenastoletniego cyklu kształcenia ogólnego, zmiana nazwy szkoły na I Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego imienia Ziemi Kujawskiej.
1 września 1952 roku
Liceum zostaje przekształcone w uczelnię świecką i koedukacyjną, zmiana nazwy na I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej.
7 lutego 1955 roku
W pięćdziesiątą rocznicę pierwszego strajku szkolnego odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu szkoły.
15-16 czerwca 1957 roku
III Zjazd Wychowanków Szkoły zorganizowany w pięćdziesiątą rocznicę wydania pierwszych świadectw dojrzałości, reaktywowanie Koła Wychowanków Szkoły.
17 sierpnia 1957 roku
Zalegalizowanie działalności Koła Wychowanków GZK-LZK.
30 kwietnia 1964 roku
Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły ufundowanego przez Wychowanków Szkoły i Komitet Rodzicielski.
1 września 1966 roku
Uroczyste pożegnanie klas podstawowych, które opuszczają gmach szkoły.
1 września 1966
Zmiana nazwy szkoły na I Liceum Ogólnokształcące imienia Ziemi Kujawskiej we Włocławku, wprowadzenie numeracji klas I-IV.
lata 1970/1971
Wprowadzenie oddziałów profilowanych w klasach pierwszych.
10 marca 1971 roku
Rozwiązanie Koła Wychowanków na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Bydgoszczy.
lata 1972-1975
Remont kapitalny gmachu szkolnego i dobudowanie bloku sportowego.
11-12 czerwca 1977 roku
IV Zjazd Wychowanków GZK-LZK, szkoła udekorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
17 września 1978 roku
Ponowna rejestracja Koła Wychowanków GZK-LZK, reaktywowanego w czasie IV Zjazdu.
1 września 1981 roku
Uroczystości w rocznicę agresji hitlerowskiej na Polskę, ponowne odsłonięcie tablicy z 1927 roku poświęconej poległym za Ojczyznę w latach 1914-1921 oraz wmurowanie aktu erekcyjnego i odsłonięcie tablicy poświęconej nauczycielom i wychowankom szkoły poległym w czasie II wojny światowej.
rok 1984
Budynek szkoły wpisany do rejestru zabytków.
6-7 września 1984 roku
V Zjazd Wychowanków Szkoły, odsłonięcie popiersia Kazimierza Pułaskiego, patrona harcerskiej drużyny LZK i tablicy upamiętniającej działalność harcerską w dziejach szkoły
26 kwietnia 1986 roku
Sesja popularnonaukowa z okazji sześćdziesięciolecia Koła Wychowanków GZK-LZK.
3-4 października 1987 roku
VI Zjazd Wychowanków Szkoły.
12 listopada 1990 roku
Z okazji rocznicy Święta Niepodległości, ponowne odsłonięcie tablicy z 1939 roku poświęconej pułkownikowi Przemysławowi Barthlowi de Weydenthalowi.
3-4 października 1992 roku
VII Zjazd Wychowanków Szkoły – wydanie publikacji Księga Pamiątkowa Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
rok 1995
Szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.
3 maja 1995 roku
W dziewięćdziesiątą rocznicę pierwszego strajku szkolnego szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Kapitułę Katedralną oraz Rodziców i Wychowanków.
4-5 października 1997 roku
VIII Zjazd Wychowanków Szkoły, odsłonięcie w holu szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej Ludwikowi Bauerowi, współtwórcy szkoły.
25 września 1999 roku
Seminarium popularnonaukowe Jedno źródło – wiele możliwości… zorganizowane z okazji piętnastolecia Koła Geograficznego funkcjonującego w szkole od 1984 roku i prowadzonego przez magister Halinę Czapińską.
17-18 czerwca 2000 roku
IX Zjazd Wychowanków Szkoły zorganizowany w setną rocznicę utworzenia szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Edwardowi Grzymale.
14 października 2000 roku
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji stulecia szkoły.
1 września 2002 roku
Przekształcenie szkoły w ponadgimnazjalne trzyletnie liceum ogólnokształcące
17-19 czerwca 2005 roku
X Zjazd Wychowanków Szkoły
10-12 czerwca 2011 roku
XI Zjazd Absolwentów
1 września 2014 roku
Utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku